Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Questing, gry terenowe i birdwatching na Konferencji w Rogowie

Questing, gry terenowe i birdwatching na Konferencji w Rogowie
Z wielką przyjemnością wzięliśmy udział XVII Konferencji z cyklu WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA, która odbyła się w auli CEPL SGGW w Rogowie. Temat przewodni brzmiał: CZAS W LAS! Las miejscem edukacji plenerowej i aktywności współczesnego człowieka. Podczas Konferencji Grzegorz Gołoś wygłosił referat pt. "Motywy, uwarunkowania i zasady uprawiania turystyki ornitologicznej" oraz zaprezentował dwa postery "Organizacja i obsługa turystyki ornitologicznej w Poleskim Parku Narodowym", a także "Questing i gry terenowe jako atrakcyjne formy turystyczno-edukacyjne na terenach leśnych". Poniżej prezentujemy streszczenia:


Motywy, uwarunkowania i zasady uprawiania turystyki ornitologicznej.

Wielu miłośników ptaków podróżuje w celu ich obserwowania w naturalnym środowisku, a turystyka ornitologiczna staje się obecnie coraz bardziej popularna, również w Polsce. W związku z tym warto zastanowić się nad motywami jej uprawiania przez człowieka. Autor opierając się o hierarchię potrzeb A. Maslowa wskazuje na główne motywy, a jednocześnie przedstawia jej uwarunkowania, jak też zasady uprawiania. Uwzględnienia także normy etyczne obowiązujące wszystkich obserwatorów awifauny. Szczególnie podkreśla znaczenie mądrego korzystania z dóbr przyrody i konieczność ochrony ostoi ptasich przed nieodpowiedzialną i niekontrolowaną eksploracją turystyczną. Prezentuje także szczególnie atrakcyjne dla obserwatorów ptaków miejsca w Polsce, wraz z charakterystycznymi dla poszczególnych terenów gatunkami ptaków. Generalnym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest stwierdzenie, że turystyka ornitologiczna ma charakter przyszłościowy, ale powinna się rozwijać zgodnie z zasadami ekoturystyki i pozostawać całkowicie poza nurtem turystyki o charakterze masowym.

Organizacja i obsługa turystyki ornitologicznej w Poleskim Parku Narodowym.

Turystyka ornitologiczna ma szanse rozwoju tylko w miejscach o szczególnie bogatej awifaunie, a do takich z pewnością należy położony w województwie lubelskim Poleski Park Narodowy. Na jego terenie stwierdzono dotąd występowanie ponad dwustu gatunków ptaków. Do najrzadszych należą m.in. wodniczka ( Acrocephalus paludicola), cietrzew (Tetrao tetrix), podgorzałka (Aythya nyroca), bąk (Botaurus stellaris), bocian czarny (Ciconia nigra), bielik (Haliaeetus albicilla), orlik krzykliwy (Aquila pomarina), derkacz (Crex crex), żuraw (Grus grus), puchacz (Bubo bubo) i inne. Niniejszy referat w zwięzłej formie omawia aktualny stan organizacji i obsługi turystyki ornitologicznej na omawianym obszarze. Prezentuje szlaki i ścieżki PPN oraz infrastrukturę turystyczną w jego najbliższej okolicy, jak też charakteryzuje ruch turystyczny o charakterze ornitologicznym. Dzięki przyjętej formie prezentacji referat może stanowić formę mini-przewodnika dla wszystkich osób zainteresowanych odwiedzeniem Parku w celu obserwacji ptaków. Autor stawia tezę, iż jest to jedno z ciekawszych miejsc do tego typu aktywności, zarówno w skali kraju, jak też Europy, czego dowodem może być m.in. włączenie tych terenów do Transgranicznego Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" oraz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Questing i gry terenowe jako atrakcyjne formy turystyczno-edukacyjne na terenach leśnych.

Questing polega na tworzeniu nieoznakowanych, krótkich szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Punkty na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie miejsca, które jej odpowiada. Z kolei gry terenowe to, z samej definicji, gry rozgrywane poza pomieszczeniami, w terenie. Najczęściej odbywają się w czasie rzeczywistym i są połączone z wykonywaniem po drodze różnorodnych zadań lub zaliczaniem punktów kontrolnych, a całość może wzbogacać ciekawa fabuła o dowolnej tematyce. Obie formy łączą w sobie różnorodne funkcje (m.in. edukacyjne, rekreacyjne, współzawodnictwa) oraz pozwalają na dogłębne poznawanie walorów naturalnych, jak też antropogenicznych i jako takie mogą w wydatny sposób wzbogacać tradycyjne formy turystyki i edukacji na obszarach leśnych. Przedmiotowy referat ma charakter aplikacyjny, gdyż z jednej strony omawia zasady tworzenia questów i gier terenowych oraz podaje konkretne przykłady, zaś z drugiej strony przedstawia możliwości ich wykorzystania w turystyce i edukacji leśnej. Autor stawia tezę, iż jest to przyszłościowa forma rozwoju produktów turystycznych oraz edukacyjnych i jako taka zasługuje na głębsze zainteresowanie i promocję.

Organizatorami Konferencji byli: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie oraz Wydział Leśny SGGW w Warszawie we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.


 
Wstecz