Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Ekspertyza turystyczna - LKP Lasy Mazurskie

Ekspertyza turystyczna - LKP Lasy Mazurskie
Miło nam poinformować, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego nasi eksperci przygotowują szczegółową ekspertyzę dotycząca koncepcji spójnej sieci ścieżek turystycznych na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie.Spis treści opracowania przedstawie się następująco:

1. Wstęp

1.1 Cel i zakres opracowania
1.2 Metodyka prac i źródła danych

2. Definicje pojęć

3. Charakterystyka obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”

3.1 Położenie
3.1.1 Położenie geograficzne
3.1.2 Położenie geobotaniczne
3.1.3 Położenie administracyjne
3.1.4 Dostępność komunikacyjna

3.2 Walory przyrodnicze
3.2.1 Abiotyczne elementy środowiska
3.2.2 Biotyczne elementy środowiska

3.3 Główne atrakcje turystyczne
3.3.1 Atrakcje turystyczne o charakterze naturalnym
3.3.2 Atrakcje turystyczne o charakterze kulturowym
3.3.3 Cykliczne imprezy lokalne

3.4 Wnioski
4. Charakterystyka ruchu turystycznego

4.1 Wykorzystanie miejsc noclegowych
4.2 Cel przyjazdów turystów i sposób spędzania wolnego czasu
4.3 Preferowane długości pobytów
4.4 Profil demograficzny turysty
4.5 Wnioski

5. Oferta turystyczna na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”

5.1 Baza noclegowa
5.2 Baza gastronomiczna
5.3 Baza sportowo – rekreacyjna
5.4 Informacja turystyczna
5.5 Organizatorzy turystyki
5.6 Wnioski

6. Analiza SWOT

6.1 Uwarunkowania wewnętrzne
6.1.1 Mocne strony
6.1.2 Słabe strony

6.2 Uwarunkowania zewnętrzne
6.2.1 Szanse
6.2.2 Zagrożenia

6.3 Wnioski

7. Analiza dokumentów strategicznych państwa i jednostek samorządu terytorialnego

8. Przegląd przepisów prawnych dotyczących wyznaczania i funkcjonowania szlaków turystycznych

9. Inwentaryzacja szlaków turystycznych na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie” oraz weryfikacja zasadności ich funkcjonowania

10. Propozycje kreacji nowych szlaków turystycznych na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”

11. Rekomendacje odnośnie rozwoju niezbędnej infrastruktury towarzyszącej szlakom turystycznym

12. Propozycje ujednoliconego oznakowania szlaków turystycznych na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie

13. Propozycje działalności promocyjnej

14. Kalkulacja finansowa i proponowane źródła finansowania inwestycji

15. Podsumowanie i wnioski końcowe

16. Zespół autorski

17. Podziękowania

18. Bibliografia

19. Załączniki

 
Wstecz