Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Dotacje na turystykę i agroturystykę - kompleksowe doradztwo i pomoc

Dotacje na turystykę i agroturystykę - kompleksowe doradztwo i pomoc
Środki na rozwój turystyki i agroturystyki są dostępne dla przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych i innych podmiotów między innymi w: Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW); 16-stu Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO); Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG); Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Pieniądze na różnego typu inwestycje przyznawane są w drodze konkursu, jako dotacja bezzwrotna na pokrycie części wydatków kwalifikowanych, w formie refundacji. Mogą mieć charakter pomocy de minimis lub pomocy publicznej. Nasi eksperci doradzają i pomagają przygotować wnioski / projekty turystyczne na konkursy wszystkiego typu, w tym:

PROW:

* Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem (agroturystyka - tworzenie i rozwój gospodarstw agroturystycznych przez rolników)

Przedmiotem dofinansowania przede wszystkim jest budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów przeznaczonych na cele agroturystyczne. Kosztorysy, projekty architektoniczne, budowlane, dokumentacja geologiczna czy wpisy i wypisy z katastru nieruchomości w ramach dofinansowania można częściowo sfinansować.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:
1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3) działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
Kryterium to nie dotyczy operacji realizowanych w ramach Osi 4.
4) inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3;
5) operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej.

* Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem (obiekty hotelarskie i inne obiekty świadczące usługi noclegowe, gastronomia, biura podróży i inne).

Przedmiotem dofinansowania przede wszystkim jest budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów przeznaczonych na cele turystyczne.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:
1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3) siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:
a) w miejscowości należącej do:
− gminy wiejskiej albo
− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców - w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
− gminy wiejskiej albo
− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców - w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
4) biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

* Oś Leader - dodatkowo Małe projekty - rozwój turystyki (m.in. szlaki turystyczne)

RPO

W ramach działań wspierających turystykę z RPO dofinansować można m.in. projekty z zakresu:

·         adaptacja zabytków techniki i architektury w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionów;
·         poprawa bazy noclegowej i gastronomicznej, zgodnie ze standardami europejskimi;
·         opracowanie i utworzenie systemów oraz centrów informacji turystycznej, a także nowoczesnej sieci informacji internetowej;
·         rozwój i modernizacja infrastruktury rozwoju aktywnych form turystyki;
·         budowa i modernizacja obiektów sportowych oraz rekreacyjnych;
·         rozwój funkcji turystycznych stacji narciarskich i akwenów;
·         budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
·         budowa udogodnień dla turystów (m.in. parkingi, wypożyczalnie sprzętu);
·         budowa i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej;
·         rozwój usług związanych z turystyką;
·         rozwój infrastruktury turystycznej w parkach narodowych i Natura 2000;
·         budowa infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej, targowej;
·         tworzenie nowych oraz rozwój istniejących centrów wystawienniczych;
·         zakup sprzętu i modernizacje bazy infrastrukturalnej służb i organizacji ratowniczych, działających na obszarach turystycznych (m.in. Policja, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze);
·         budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury, poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych, wyłącznie w powiązaniu z ww. projektami (m.in. ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych);
·         rozwój regionalnych zasobów cyfrowych w Internecie (eTourism);
·         finansowanie organizacji i udziału w imprezach wystawienniczych oraz targowych o randze ponadregionalnej w kraju i za granicą;
·         wdrożenie regionalnego systemu monitoringu rynku turystycznego;
·         wdrażanie nowoczesnych systemów, usprawniających zarządzanie w turystyce;
·         tworzenie i wdrażanie zintegrowanego systemu informacji turystycznej oraz rezerwacji miejsc noclegowych;
·         wdrożenie systemu wizualizacji i oznakowania atrakcji turystycznych regionu;
·         organizacja kampanii promocyjnych oraz informacyjnych dotyczących obiektów i obszarów o szczególnym znaczeniu kulturowym i przyrodniczym i organizacja imprez kulturalnych;
·         lokalne i regionalne pamiątkarstwo;
·         dostosowanie do potrzeb turystycznych obiektów dziedzictwa kulturowego;
·         budowa szlaków turystyczno-kulturowych;
·         adaptacja obiektów zabytkowej architektury dla celów wystawienniczo-promocyjnych, obsługi ruchu turystycznego, aktywności kulturalnej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt! Warto połączyć siły, by osiągnąć sukces.

 
Wstecz