Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Szkolenia » Szkolenia miękkie

Szkolenia miękkie
Pewnych umiejętności potrzebuje prawie każdy. Dlatego na zamówienie dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych oraz grup zorganizowanych przygotowaliśmy ofertę szkoleń o bardzo szerokiej tematyce, ale zawsze"szytych na miarę" i dopracowywanych pod kątem konkretnych oczekiwań. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o nas oraz naszymi referencjami, a następnie z naszą listą propozycji szkoleniowych:
ASERTYWNOŚĆ
Celem szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności mówienia „nie” i wytyczania granic. W programie: asertywność - co to takiego; alternatywne rodzaje zachowań – zachowania bierne, agresywne i asertywne; asertywne wyrażanie opinii i ocen; stanowcze wyrażanie odmowy i prośby; przyjmowanie opinii i ocen w sposób asertywny; krytyka – ważnym elementem asertywności (konstruktywna krytyka, przyjmowanie krytyki); błędy w krytykowaniu; wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.

AUTOPREZENTACJA
Celem szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności wartościowej prezentacji własnej osoby w kontaktach z innymi ludźmi. W programie wprowadzamy w tajniki autoprezentacji, w tym w funkcje autoprezentacji, różnorodne techniki i taktyki autoprezentacyjne, motywy autoprezentacji, kontekst społeczny, radzenie sobie z tremą i zdenerwowaniem, zasadę komplementarności, „ja” w autoprezentacji, autoprezentacyjne troski.

BUDOWANIE ZESPOŁU
Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników umiejętności pozwalających na budowanie efektywnych zespołów realizujących wytyczone cele. W programie omawiamy podstawy budowy zespołu, cechy efektywnych zespołów, znaczenie motywacji w zespole, porozumiewanie się w zespole, relacje i role w zespole, praktyczne sposoby i techniki pracy zespołowej, proces i zasady pracy zespołowej, czynniki konfliktogenne, rozwiązywanie problemów, techniki kreatywnego myślenia.

COACHING
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako alternatywną metodą rozwoju i uczenia się, dzięki której można podnieść jakość życia zawodowego i osobistego. W programie omawiamy zagadnienia takie jak: Coaching – co to takiego?, Zastosowanie coachingu w firmie (organizacji, instytucji, zespole), Umiejętność budowania relacji, Elementy komunikacji, Rola coacha, Elementy coachingu, Narzędzia i metody coachingowe, Analiza sytuacji, Wyznaczanie kierunku, Poszukiwanie zasobów, Ocena postępu, Polepszanie relacji coachingowych, Inne.

EFEKTYWNE POZYSKIWANIE PRACY
Celem szkolenia jest z jednej strony poznanie przez uczestników własnych potrzeb i predyspozycji zawodowych oraz wyznaczenie własnej ścieżki rozwoju zawodowego, zaś z drugiej strony zapoznanie z metodami ułatwiającymi zdobycie satysfakcjonującej pracy. W programie pomagamy analizować własne zainteresowania oraz koncentrujemy się na metodach poszukiwania pracy i ich skuteczności, zdobywaniu informacji o rynku pracy oraz przygotowywaniu dobrych aplikacji, w tym listu motywacyjnego i cv.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE STRESEM
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi do efektywnego radzenia sobie ze stresem. W programie definiujemy pojęcie stresu oraz omawiamy tematy: stres i jego mechanizmy, odporność na stres, główne przyczyny stresu, stresory, predyspozycje do walki ze stresem, style myślenia, poziomy stresu, techniki redukcji stresu.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej. W programie odpowiadamy na pytanie co to jest komunikacja? oraz poruszamy kwestie skutecznej komunikacji, aktywnego słuchania, barier w procesie komunikacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, porozumiewania się i perswazji.

KREATYWNOŚĆ
Celem szkolenia jest rozwinięcie w uczestnikach kreatywności i zachęcenie ich do kreatywnej postawy życiowej. W programie omawiamy istotę kreatywności, czynniki hamujące i stymulujące twórcze myślenie, myślenie kreatywne a myślenie stereotypowe, korzyści dla zespołu i jednostki wynikające z kreatywności, metody wyzwalanie postaw kreatywnych, techniki twórczego myślenia.

MOTYWACJA I MOTYWOWANIE
Celem szkolenia jest z jednej strony motywacja uczestników do rozwoju, zaś z drugiej strony wykształcenie umiejętności motywowania innych. W programie omawiamy podstawy psychologii motywacji, plan motywacyjny, wzmacnianie pozytywne i negatywne, kreowanie wizji i misji, motywowanie przez cele.

NEGOCJACJE
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do budowania własnej skuteczności w negocjacjach. W programie omawiamy proces negocjacji, zasady negocjacji prowadzących do osiągnięcia celu, skuteczną argumentację, style językowe w negocjacjach, niewerbalne elementy wpływu wykorzystywane w negocjacjach, metody obrony przed psychomanipulacją, indywidualny styl negocjacji, radzenie sobie z emocjami.

OBSŁUGA KLIENTA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z efektywnymi metodami obsługi klienta. W programie omawiamy zasady profesjonalnej obsługi klienta, sposób budowania zadowolenia i lojalności klientów, otwartą postawę wobec klientów, kreatywne zasady zdobywania klienta, profesjonalną prezentację produktu / usługi, zasady reklamacji, sztukę zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.

PRACA ZESPOŁOWA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy grupowej oraz metodami maksymalizującymi efektywność zespołu. W programie koncentrujemy się na umiejętnościach współpracy zespołowej, zasadach tworzenia efektywnego zespołu, organizacji pracy w zespole, uwarunkowaniach skutecznej współpracy, roli i zadaniach lidera, komunikacji wewnątrzzespołowej, przezwyciężaniu sytuacji trudnych, metodach rozwiązywania problemów, grupowym podejmowaniu decyzji, motywowaniu do efektywnej pracy zespołowej.

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami rozwiązywania konfliktów. W programie koncentrujemy się na umiejętnościach dostrzegania i analizy pojawiających się problemów, zrozumieniu istoty konfliktów oraz technikach twórczego rozwiązywania problemów.

SAMOOCENA I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
Celem szkolenia jest podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości wśród uczestników. W programie omawiamy obraz własnej osoby, typy osobowości, świadomość mocnych stron, metody i techniki zwiększania poczucia własnej wartości.

SKUTECZNA SPRZEDAŻ
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej sprzedaży. W programie omawiamy źródła wiedzy o klientach, rolę sprzedawcy, umiejętności dobrego sprzedawcy, skuteczną prezentację produktu /usługi, typologię klientów, relacje ja – klient, rozpoznawanie i definiowanie potrzeb klienta, radzenie sobie z przeciwnościami, utrzymywanie kontaktu z klientem.

TELEMARKETING
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej sprzedaży z wykorzystaniem telemarketingu. W programie omawiamy rolę telemarketingu, specyfikę rozmów telefonicznych, umiejętności dobrego telemarketera, techniki sprzedaży, etapy rozmowy telefonicznej, skuteczną prezentację produktu/usługi, typologię klientów, diagnozę potrzeb i motywacji klienta, radzenie sobie z przeciwnościami i zastrzeżeniami, negocjacje w sytuacjach trudnych, i inne.

WYPALENIE ZAWODOWE
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom sposobów radzenia sobie ze zjawiskiem wypalenia zawodowego. W programie szkolenia omawiamy przebieg i symptomy wypalenia zawodowego, sposoby rozpoznawania wypalenia zawodowego, zjawiska powodujące pojawienie się wypalenia zawodowego, toksyczne elementy pracy, metody i techniki radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

WYWIERANIE WPŁYWU
Celem szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności wywierania wpływu na innych lub/i oparcia się przed wywieraniem wpływu przez innych. W programie omawiamy zagadnienie prezentowania własnego stanowiska, właściwy dobór argumentacji, zasady wywierania wpływu na innych, wybór odpowiedniej strategii wpływu, językowe techniki perswazji, komunikację niewerbalną, rozpoznawanie postawy strony przeciwnej, przegląd socjotechnik, opieranie się naciskom, metody obrony przed manipulacją.

ZARZĄDZANIE CZASEM
Celem szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności efektywnego zarządzania czasem. W programie omawiamy znaczenie optymalnej organizacji czasu, metody i narzędzia organizowania czasu, ograniczenia i przeszkody na drodze efektywnego gospodarowania czasem, „pożeracze” czasu i czynniki zakłócające, czas odpoczynku, organizację pracy, hierarchizację zadań i ustalanie priorytetów, plany krótko i długoterminowe, delegowanie zadań.

ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W programie koncentrujemy się na stylach kierowania, doborze współpracowników, skutecznej komunikacji z podwładnymi, rolach zespołowych, rozwiązywaniu konfliktów, motywowaniu, kreatywnym zarządzaniu, organizacją pracy zespołu, wizji i wyznaczaniu celów, delegowaniu zadań.


 
Wstecz